Veel gestelde vragen over omgevingsvergunningen

1. Hoe lang duurt de procedure voor een omgevingsvergunning?
Een eenvoudige aanvraag gaat via de reguliere procedure. Deze heeft een beslistermijn van uiterlijk acht weken. Complexere aanvragen gaan via de uitgebreide procedure. Deze heeft een beslistermijn van uiterlijk 26 weken. In deze periode ligt de omgevingsvergunning zes weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt deze zonder afspraak inzien. Het is afhankelijk van diverse factoren of een aanvraag wordt afgehandeld via de reguliere of uitgebreide procedure. Hiermee spelen aard en omvang en situering een belangrijke rol. Aanvragen die betrekking hebben op een Rijksmonument of een tijdelijke ontheffing vallen altijd onder een uitgebreide procedure.

2. Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?
Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen, moet u een vergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 hebt u daarvoor de omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Als u meerdere toestemmingen nodig hebt, is de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in bezwaar of beroep te gaan tegen dat besluit, is er nog maar één bezwaar- of beroepsprocedure.

Een greep uit de vergunningen die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

– aanlegvergunning
– sloopvergunning
– ontheffing bestemmingsplan
– bouwvergunning
– milieuvergunning
– monumentenvergunning
– ontheffing verbod lozen afvalwater
– vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied
– uitweg/inritvergunning
– vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw
– kapvergunning
– projectbesluit
– reclamevergunning

3. Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?
Via de website van het omgevingsloket kunt u de omgevingsvergunning digitaal aanvragen. Er kan gekozen worden om dit zelf te doen of dit te laten doen. Voor het zelfstandig aanvragen van de omgevingsvergunning is een DigiD code nodig, dit is een eigen inlogcode voor websites van de overheid. Veel webpagina’s van Nederlandse gemeenten wijzen voor het aanvragen van een vergunning naar de site van het omgevingsloket.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is naast digitaal ook in een papieren versie in te vullen, deze papieren aanvraag valt ook te vinden op de pagina van het omgevingsloket, welke links onder op de pagina staat vermeld.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning dient rekening gehouden te worden met leges, dit zijn kosten die de gemeente in rekening brengt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

4. Wanneer heb ik een Omgevingsvergunning nodig?
Om te weten te komen of een omgevingsvergunning nodig is bij het project dat u wenst uit te voeren kunt op de site van het omgevingsloket, een vergunningscheck doen. Met deze check wordt in vier stappen bekeken of een vergunning nodig is voor uw project. Stap 1 van deze check is het invullen van de locatie van het bouwproject, hiermee wordt bekeken wat voor bouwregels er gelden voor uw locatie. Stap 2 is het aangeven van de werkzaamheden, deze stap bestaat uit twee pagina’s. Op de eerste pagina bevindt zich een keuzelijst voor alle bouw, omgeving en milieuwerkzaamheden. Op de tweede pagina vind u een keuzelijst die betrekking heeft op waterwerkzaamheden. Bij de derde stap volgen er nog een paar vragen over het pand, dit zijn onder andere vragen of het pand een monument is of niet. In de vierde en laatste stap wordt de uitkomst gegeven van de vergunningscheck, u hoeft hier verder niks in te vullen. De check duurt ongeveer vijf minuten per gekozen werkzaamheid.

Een omgevingsvergunning is onder andere verplicht voor de volgende werkzaamheden:

– Aanbrengen van gevelreclame
– Aanleggen of veranderen van een weg
– Bouw en verbouw
– Brandveilig gebruik van gebouwen
– Indirecte lozingen
– Kappen van een boom
– Milieu
– Slopen

Verbouwen en/of restaureren van een monument

5. Wat wordt er gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u detailinformatie nodig over de werkzaamheden en activiteiten. Deze informatie verschilt sterk per project, voor bijvoorbeeld het veranderen van de gevel moet er informatie gegeven worden over de kleur van de baksteen en de afmetingen. Voor het werken met gevaarlijke stoffen kan er bijvoorbeeld gevraagd worden om de persoonsgegevens van de werknemers, zo zijn er vele verschillende vereisten bij een bepaald soort project. Ook verschilt de informatie die u moet aanleveren als het project een monumentale status heeft dan wanneer het project deze status niet heeft. De informatie die moet worden meegegeven staat in de uitslag van de vergunningcheck, op de website van het omgevingsloket, en in de bijlagen van de conceptaanvraag/melding. Over de meeste aanvragen voor bouwwerkzaamheden moet het volgende worden aangeleverd:

– Plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie (gehele pand)
– Gevelaanzichten van bestaande en nieuwe situatie (incl. belendende panden)
– Doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie
– Detailtekeningen
– Constructieberekeningen

6. Wat houden de Wabo, Bor en Mor in?
In de Wabo, wet algemene bepalingen omgevingsvergunning, staan de algemene bepalingen omtrent omgevingsvergunningen vermeld. Deze Wabo is verder uitgewerkt in het Bor en Mor, welke hieronder verder beschreven worden.

Besluit omgevingsrecht (Bor)
In het Besluit omgevingsrecht staat onder meer voor welke activiteiten een vergunning nodig is en welk bevoegd gezag vergunningen verleent. In veel gevallen zijn bestaande regelingen overgenomen en is aangesloten bij de bestaande bevoegdheidsverdeling

Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
In de Mor worden de indieningsvereisten van de aanvraag uitgewerkt. Deze eisen vormen de basis voor het digitale aanvraagformulier dat wordt opgenomen in het Omgevingsloket online.

7. Kan ik meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen?
Ja dit kan, doordat op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingevoerd werden verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Hierdoor is het voor u makkelijker gemaakt om de juiste toestemming aan te vragen en meerdere aanvragen tegelijkertijd in te dienen bij de gemeente. Hierdoor kunnen dus verschillende vergunningen in een keer geregeld worden waarvoor nog maar één aanvraag en één procedure nodig is.

8. Wat zijn de kosten voor de vergunningaanvraag?
Zie onze tarievenpagina.

Houdt ook rekening met leges. Dit zijn kosten die de gemeente in rekening brengt voor het indienen van een omgevingsvergunning.

Naast de omgevingsvergunning
Met een omgevingsvergunning kunt u voor veel werkzaamheden toestemming vragen. Maar vaak zult u daarnaast ook nog zaken moeten regelen.

– Vergunning voor objecten zoals een puincontainer op de stoep of straat;
– Als uw bouwterrein hinder veroorzaakt voor het verkeer;
– Wet Bibob;
– Verplichtingen tijdens en na de bouw.

9. Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan zijn de regels vastgelegd voor het (ver)bouwen en het gebruik van de diverse bestemmingen in een gebied, buurt of wijk. Een bestemmingsplan maakt dus duidelijk wat wel en wat niet is toegestaan, voor het grondgebruik, maar ook voor bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan geen bouwvergunning worden verleend.

10. Ik wil mijn verbouwingsplannen graag met jullie doornemen, kan dat?
Dat kan, U bent van harte welkom bij ons op kantoor op het Max Euweplein 30a te Amsterdam. We hebben elke vrijdag een inloop spreekuur van 9 tot 10. Wilt u liever op een ander moment komen, neemt u dan contact met ons op voor een afspraak. Als u in het bezit bent van tekeningen van de bestaande situatie, neemt u deze dan mee. We kunnen dan geheel vrijblijvend bekijken of uw plannen haalbaar zijn en welke stappen er gezet moeten worden om het project te laten slagen.

Copyright © 2013 - 2023 HouseCheck Amsterdam. Alle rechten voorbehouden - Site gemaakt door NivendMedia